Innovation som förändrar världen

Westinghouse Electric Sweden har en historisk blandning av två innovativa företagskulturer som båda har bidragit mycket till kärnkraftens utveckling i världen genom åren.

Westinghouse Electric Sweden har en historisk blandning av två innovativa företagskulturer som båda har bidragit mycket till kärnkraftens utveckling i världen genom åren.

Den svenska delen
har sitt ursprung i företaget Asea och dess atomkraftavdelning som hade sitt huvudkontor i Västerås. Denna avdelning blev senare företaget Asea Atom och nästan 20 år senare blev det ABB Atom.

Den amerikanska delen kom år 2000 då ABB Atom köptes upp och integrerades i den amerikanska koncernen Westinghouse Electric Company med huvudkontor i Cranberry utanför Pittsburg i USA. Det svenska aktiebolaget ABB Atom blev då Westinghouse Atom men heter idag - Westinghouse Electric Sweden AB.

Sedan 2018 ägs Westinghouse Electric Company av det kanadensiska bolaget Brookfield Business Partners L.P.

Den svenska historien

Historien bakom den svenska delen av bolaget startade redan på 1950-talet då Sverige började titta på kärnkraft. Under 1960-talet skapade innovativa Asea-ingenjörer historia då de utvecklade en egen reaktordesign, utifrån Boiling Water Reactor (BWR) teknologi. Många reaktorer i världen byggdes senare på Aseas BWR-design. Atomverksamheten växte så pass snabbt under 1960-talet så att ett separat bolag för denna verksamhet bildades i januari 1969 - Asea Atom.

Under de kommande årtionden byggde Asea Atom en stor del av den kärnkraftsflotta som än idag står för drygt 30% av Sveriges elförsörjning, samt en betydande del av den finska elförsörjningen.

Den svenska historien

14 reaktorer byggdes i Norden på 19 år

1963 offererades Oskarshamn 1 och den första juni 1966 påbörjades byggnationen av reaktorn. Sex år senare, sommaren 1972, blev Oskarshamn 1 Sveriges första kommersiella reaktor att tas i drift.

Mellan åren 1966-1985 byggde Asea Atom elva kokarvattenreaktorer (BWR) i Norden, nio stycken i Sverige (Oskarshamn 1, 2, 3, Forsmark 1, 2, 3, Barsebäck 1, 2 samt Ringhals 1) och två i Finland (Olkiluoto 1, 2). Parallellt under denna tid så byggde det amerikanska bolaget Westinghouse Electric tre reaktorer i Sverige av sin tryckvattenreaktordesign (PWR), Ringhals 2, 3 och 4.

Totalt sett byggde det som idag är Westinghouse 14 kärnkraftsreaktorer i Norden under 19 år, från första spadtaget till att den sista reaktorn var i drift och inkopplad till elnätet.

Idag är fortfarande åtta av dessa 14 reaktorer i drift medan sex har fått stängas ned till följd av olika beslut.

Bränslefabriken i Västerås

År 1966 invigde Aseas ordförande, Marcus Wallenberg, företagets nybyggda kärnbränslefabrik i Västerås. Fabriken skulle stötta det svenska kärnkraftsprogrammet genom att producera kärnbränsle till alla de kokarvattenreaktorer (BWR) som skulle byggas.

Under 1980-talet utvecklades fabriken och bränsle till tryckvattenreaktorer (PWR) började också att tillverkas, först till reaktorer i Tyskland och sedan till Frankrike. En bit in på 2000-talet började även VVER-bränsle att tillverkas för reaktorer i Ukraina. Idag, över 50 år efter att fabriken byggdes, är fabriken i Västerås en av världens ledande tillverkningsenheter av kärnbränsle och tillverkar kärnbränsle till både BWR- och PWR-reaktorer samt till ryskbyggda VVER-reaktorer.

Den amerikanska historien

George Westinghouse

Westinghouse företagshistoria sträcker sig ända från år 1886 då George Westinghouse startade Westinghouse Electric Company. Hans ingenjörskunskap och vilja att hitta nya och bättre lösningar på saker som kunde gynna samhället ledde till att hans företag växte snabbt. På drygt tio år hade Westinghouse mer än 50 000 anställda och George Westinghouse hyllades som en av dåtidens största ingenjörer.

Företagets egna innovationer och vidareutvecklingar av andras produkter skapade en innovationskultur som lever kvar i bolaget än i dag. År 1957 utvecklade och levererade Westinghouse Electric Company världens första Pressurized Water Reactor (PWR) till Shippingport, Pennsylvania i USA.

Den PWR-teknologi som Westinghouse utvecklade finns idag i ungefär hälften av världens alla reaktorer, inklusive tre i Sverige - Ringhals 2, 3 och 4.

Om Westinghouse fascinerande historia kan du läsa mer om på vår globala hemsida www.westinghousenuclear.com/about/history. Där kan du även se en dokumentärfilm om grundaren George Westinghouse.