Podmínky použití

Veškeré informace na těchto webových stránkách zpřístupněné společností Westinghouse Electric Company LLC nebo jednou či více jejími dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi nebo dodavateli (souhrnně „WESTINGHOUSE“) jsou v době zveřejnění považovány za přesné. Nic z toho, co je zde uvedeno, však nelze vykládat jako konkrétní závazek společnosti WESTINGHOUSE aktualizovat nebo opravovat informace na těchto webových stránkách. Společnost WESTINGHOUSE si vyhrazuje právo obsah webových stránek kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo opravit. Společnost WESTINGHOUSE je vlastníkem všech informací na těchto webových stránkách a vlastníkem všech autorských práv k těmto informacím. Kopie dokumentů obsažených na těchto stránkách lze pořizovat pouze pro informační účely a výhradně pro soukromé účely.

Pokud není uvedeno jinak, všechny názvy společností a firem, loga a registrované i neregistrované ochranné známky uvedené na těchto stránkách jsou majetkem společnosti WESTINGHOUSE a nesmí být použity bez předchozího písemného souhlasu. Obchodní název Westinghouse, "kruh W", ligatura Westinghouse a věta "You can be sure..." jsou ochranné známky společnosti Westinghouse Electric Corporation a jsou používány společností Westinghouse Electric Company LLC na základě licence společnosti Westinghouse Electric Corporation.

Všichni návštěvníci, kteří poskytnou informace na těchto webových stránkách, udělují společnosti WESTINGHOUSE plná práva na převod těchto informací a opravňují společnost WESTINGHOUSE, aby tyto informace použila podle svého uvážení. Všichni návštěvníci, kteří poskytnou informace na těchto webových stránkách, udělují společnosti WESTINGHOUSE plná práva na převod těchto informací a opravňují společnost WESTINGHOUSE, aby tyto informace použila podle svého uvážení.

Společnost WESTINGHOUSE neposkytuje žádné prohlášení ani záruku ohledně úplnosti nebo přesnosti obsahu stránek nebo obsahu jakýchkoli stránek, na které je hypertextový odkaz nebo „hot link“ na tyto stránky. Hot linky jsou uživatelům webových stránek WESTINGHOUSE poskytovány jako služba a za aktivaci těchto odkazů nesete plnou odpovědnost. Návštěvníci přebírají veškeré riziko spojené se spoléháním se na jakékoli informace zveřejněné na těchto stránkách. Nic na těchto stránkách nelze chápat jako doporučení k používání jakýchkoli informací, výrobků nebo zařízení, postupů nebo formulací, které porušují práva duševního vlastnictví třetích stran, včetně patentů, autorských práv nebo ochranných známek třetích stran. Společnost WESTINGHOUSE neposkytuje žádné výslovné ani implicitní prohlášení ani záruku, že použitím jakýchkoli informací na těchto webových stránkách nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích stran, včetně patentů, autorských práv nebo ochranných známek třetích stran.

MATERIÁLY NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, A TO V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. SPOLEČNOST WESTINGHOUSE SE ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST WESTINGHOUSE NEZARUČUJE ANI NEPROHLAŠUJE, ŽE INFORMACE OBSAŽENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU PŘESNÉ, ÚPLNÉ, SPRÁVNĚ ŘAZENÉ, SPOLEHLIVÉ NEBO VČASNÉ, NEBO ŽE STRÁNKY BUDOU FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ NEBO CHYB.

SPOLEČNOST WESTINGHOUSE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, DELIKTU NEBO NEDBALOSTI, NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU), KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI CHYBAMI, NEPŘESNOSTMI, OPOMENUTÍMI, VADAMI, NEVČASNOSTÍ NEBO NEAUTENTIČNOSTÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO S POUŽÍVÁNÍM ČI NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÝKOLI OBSAH NA NICH. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI WESTINGHOUSE VŮČI UŽIVATELŮM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU, ŠKODU NEBO NÁROK SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI NEBO Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE CELKOVÉ ČÁSTKY ZAPLACENÉ UŽIVATELEM ZA PŘÍSTUP NA TYTO STRÁNKY, POKUD EXISTUJÍ.

Tato smlouva se řídí zákony státu Pensylvánie bez ohledu na ustanovení o volbě práva. Pokud bude kterékoli ustanovení této smlouvy soudem příslušné jurisdikce shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení v plné platnosti a účinnosti.